setembro 07, 2005

WHITE HOUSE / The patriot act according to...